ROBÒTICA

Robòtica

La robòtica és la branca de l’enginyeria que s’encarrega de la concepció, el disseny, la fabricació i l’operació dels robots.

Tot i que no existeix un criteri fix per determinar quines màquines poden ser considerades robots, sí que s’ha definit un acord general sobre quines característiques reuneixen aquest tipus de màquines. Com ara tenir una o diverses articulacions, ser capaç de controlar els seus propis moviments i tenir la capacitat de sentir i manipular el seu entorn. Totes elles permeten a un robot dur a terme tasques de forma automàtica.

La creació dels primers robots va sorgir de la necessitat d’automatitzar moviments o funcions, garantint la màxima repetibilitat i precisió, en entorns productius de l’àmbit industrial. Així, l’aplicació de robots contribuïa a una millora de la productivitat i de les condicions de seguretat dels operaris.

El desenvolupament dels robots al llarg dels anys ha permès que integrin tecnologies com les ciències computacionals, la visió per computador, la intel·ligència artificial, la mecatrònica, la nanotecnologia, la bioenginyeria, el 5G i l’IoT. En conseqüència, els robots han esdevingut capaços de dur a terme accions que no assolibles per éssers humans per la seva alta precisió, velocitat o perillositat.

Per tant, la robòtica és un camp multidisciplinari i contínuament es creen noves branques com ara:

  • Entorn hospitalari, aplicació en cirurgies o pròtesis.
  • Entorn assistencial.
  • Entorn submarí.
  • Aplicacions on requereixen qualitats antropomòrfiques (forma o aparença humana).
  • Aplicacions relacionades amb la defensa.
  • Entorn espacial.

Actualment, l’objectiu de la robòtica rau a dotar els robots d’autonomia en forma d’interacció flexible amb l’entorn, per mitjà de tècniques de percepció amb una certa capacitat de comprensió i la corresponent presa de decisions.

Un bon exemple d’aquesta evolució de la robòtica és la introducció de robots col·laboratius o cobots, que ha esdevingut una de les tendències principals del sector, per exemple, en aplicacions en l’àmbit de la salut. Els cobots poden compartir espai de treball amb les persones i aprendre tasques noves que en primer terme efectuen guiats per un mentor humà. Per garantir la seguretat de les persones amb les quals els robots col·laboratius interactuen, es dissenyen considerant una sèrie de característiques tècniques que inclouen materials lleugers, contorns arrodonits i sensors que mesuren i controlen la força i velocitat del robot en tot moment dins d’uns llindars de seguretat. Aquests sensors també permeten detectar qualsevol contacte no esperat i respondre de manera segura.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: