IoT

IoT

Internet de les coses fa referència a la interconnexió d’objectes físics quotidians a través d’una xarxa de comunicacions.

La integració d’un objecte a una arquitectura IoT requereix que aquest estigui dotat d’elements de maquinari i programari que permetin recollir les dades, processar-les i transmetre-les a la resta de dispositius de la xarxa. Part del potencial d’aquesta tecnologia rau a fer servir maquinari i programari de tecnologies estandarditzades, és a dir, ben definides i robustes.

Internet de les coses és una tecnologia orientada als consumidors, que a la vegada ofereix nous fluxos d’ingressos en forma de noves oportunitats de negoci. Un exemple en són les aplicacions intel·ligents de IoT com programari com a servei (SaaS), que permeten la integració d’algoritmes d’intel·ligència artificial per analitzar quantitats massives de dades amb l’objectiu de generar indicadors de rendiment i estadístiques i alertes en temps real.

Aquesta tecnologia és un motor essencial per a la innovació en tots els sectors de l’economia: en la digitalització de la indústria rep el nom de IoT industrial o IIoT, a la transformació de l’entorn urbà s’anomena ciutats intel·ligents i en el cas dels vehicles, s’hi fa referència com a vehicle connectat.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: