CIBERSEGURETAT

Ciberseguretat

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes davant d’atacs i incidents digitals.

Els sistemes ciberfísics connectats directa o indirectament a Internet requereixen conceptes i tecnologies fiables per garantir la seguretat, la privacitat i la protecció del coneixement. Per tant, és crucial comptar amb unes comunicacions fiables i segures, juntament amb una identitat  sofisticada i una gestió robusta de l’accés als dispositius, aplicacions i sistemes.

Avui en dia, les empreses tenen una gran presència digital, ja sigui exposada públicament a través d’Internet o internament mitjançant sistemes informàtics per gestionar les dades i processos interns. No ser capaç de protegir-se efectivament contra les noves amenaces exposa les empreses actuals a la pèrdua d’informació confidencial, a un impacte negatiu en la marca pròpia, a la incapacitat de desenvolupar l’activitat empresarial i a la vulneració de lleis específiques. Com el nou reglament de protecció de dades, l’incompliment del qual comporta sancions severes.

Un exemple molt potent de tecnologia aplicada en la ciberseguretat són les tecnologies de registre distribuït (DLT), més conegudes com a cadena de blocs o blockchain.

Tecnologies de registre distribuït (DLT)

Una cadena de blocs és un registre distribuït de transaccions i esdeveniments digitals, la informació dels quals és aprovada per consens i emmagatzemada en blocs de transaccions enllaçats criptogràficament. Permet realitzar transaccions financeres i no financeres entre dos participants de forma segura, fiable i irreversible, sense necessitat d’un intermediari o d’una autoritat central que estableixi una relació de confiança entre les parts o que verifiqui les transaccions.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: