Geomatics

Geomatics
L’activitat científica del grup consisteix en el desenvolupament d’algoritmes i mètodes per tal de processar i analitzar dades obtingudes mitjançant sensors de teledetecció satel·lital, aèria i terrestre, i en el desenvolupament d’aplicacions científiques i tècniques. Aquestes activitats estan principalment relacionades amb sensors actius: Radar d’Obertura Sintètica (SAR) aplicat a la mesura de deformacions mitjançant interferometria SAR (InSAR), i Radar d’Apertura Real (RAR) aplicat a la monitorització de vibracions d’estructures. Una segona línia de recerca consisteix en tècniques de posicionament i navegació. A més, el grup també té una línia de recerca basada en teledetecció òptica aplicada a usos del sòl, agricultura de precisió, estimació de la humitat del sòl, i extracció de línia de costa.

Línies principals d’investigació

 • Geodèsia i navegació:
  • Sistemes de posicionament.
  • Seguiment interior / exterior.
  • Ciutats intel·ligents.
  • Bio-sistemes i agroalimentaris.
 • Teledetecció:
  • Reflectometria GNSS.
  • SAR terrestre.
  • Classificació de la imatge.
  • Escàner làser.
  • PSI / DInSAR.
  • Radar d’obertura real.

Capacitats tecnològiques

 • Geodèsia i navegació:
  • Navegació integrada precisa i robusta.
  • Posicionament cinemàtic precís i robust i determinació de trajectòria.
  • Calibració i orientació del sensor precises i robustes.
  • Noves plataformes i paradigmes per a l’adquisició de geodades d’alta resolució.
 • Teledetecció:
  • Algoritmes i mètodes d’anàlisi: SAR interferomètric (InSAR), SAR interferomètric diferencial (DInSAR).
  • Interferometria de dispersió persistent (PSI), SAR terrestre (GBSAR) i radar d’obertura real (RAR).
  • Mesura de deformacions amb DInSAR i PSI, amb èmfasi en temes relacionats amb l’avaluació de la qualitat de les mesures i la validació de tècniques DInSAR.
  • Mesura de vibracions d’edificis, estructures i infraestructures mitjançant la tècnica RAR.
  • Classificació d’imatges òptiques i SAR per a l’ús del sòl i la cartografia de la coberta del sòl, detecció de canvis, aplicacions agrícoles, etc.
  • Tècniques de teledetecció activa terrestre: escàner làser i GBSAR.
  • Reflectometria de sistemes de navegació global per satèl·lit (GNSS).

Casos d’èxit, exemples

 • SAVEMEDCOAST-2: Escenaris de pujada del nivell del mar al llarg de les costes mediterrànies.
 • IOPES: Posicionament interior-exterior per al personal d’emergències.

Spin-offs

abandoned mining areas | active deformation slope units | building damage | edge detection | GBSAR | geotechnical investigations | ground movements | groundwater management | grup | monitoring | navigation | numerical modelling | point clouds | positioning | remote sensing | satellite radar interferometry (InSAR) | segmentation and classification | slope stability | slope units | subsidence